Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
12/00609

Lovgivning

  • 43

Pengeinstitut betalte erstatning til en lang række investorer

Forbrugerombudsmanden havde anlagt erstatningssag mod et pengeinstitut for overtrædelse af de finansielle regler om god skik ved at give otte investorer utilstrækkelige oplysninger forud for deres køb af værdipapirer. Pengeinstituttet har nu betalt erstatning til alle otte investorer samt en lang række yderligere investorer.

JIHMO (Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer) var værdipapirer, hvor der blev investeret i rentespænd, primært mellem danske realkreditobligationer og tyske statsobligationer. Den indskudte kapital var suppleret med lånte midler (gearing) med op til 25 gange, og det betød, at en gevinst, men også et tab, kunne forøges med indtil 25 gange. JIHMO faldt voldsomt i værdi i efteråret 2008, hvor finanskrisen begyndte, med deraf følgende tab for investorerne.

Finanstilsynet gav i 2009 en påtale til et pengeinstitut for overtrædelse af de finansielle regler om god skik i forbindelse med pengeinstituttets rådgivning om og salg af JIHMO. Pengeinstitutankenævnet har efterfølgende afgjort adskillige sager om pengeinstituttets rådgivning, og hovedparten er faldet ud til klagernes fordel.

Forbrugerombudsmanden anlagde i 2010 som mandatar for otte investorer erstatningssag mod pengeinstituttet. Forbrugerombudsmanden gjorde blandt andet gældende, at pengeinstituttet ikke eller kun i utilstrækkelig grad informerede investorerne om risikoen ved investeringsstrategien omkring JIHMO, og at pengeinstituttet dermed ikke informerede investorerne om den reelle risiko ved at købe andel i JIHMO. På denne baggrund gjorde Forbrugerombudsmanden videre gældende, at pengeinstituttet havde overtrådt de finansielle regler om god skik og pådraget sig et erstatningsansvar i forbindelse med rådgivning om og salg af JIHMO.

Parallelt hermed anlagde Investorforeningen (forening af investorer i Jyske Invest Hedge Markedsneutralobligationer) på vegne af foreningens over 1.000 medlemmer et gruppeerstatningssøgsmål mod pengeinstituttet.

I september 2012 tilbød pengeinstituttet at betale kompensation til en lang række af de investorer, der havde lidt tab på deres investering i JIHMO. Forbrugerombudsmanden og Investorforeningen indgik derfor et forlig med pengeinstituttet. Forliget indebar, at medlemmer af Investorforeningen og en række øvrige investorer, herunder de otte investorer som Forbrugerombudsmanden førte sager for, fik kompensation på 80 procent af deres kurstab på investeringer i JIHMO.

To investorer afviste forligstilbuddet, og Forbrugerombudsmanden videreførte derfor sag ved retten som mandatar for disse to investorer. Kort før domsforhandlingen i sagen valgte pengeinstituttet dog at betale det fulde erstatningskrav plus renter til de to investorer. Betalingen af det fulde beløb inklusive renter var nødvendig for at få lukket retssagen.