Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
12/00445

Lovgivning

  • Lov om finansiel virksomhed

Erstatning til bank-aktionærer

Aktionærer i en konkursramt bank har efter forlig med Forbrugerombudsmanden fået tilbudt erstatning på 60 % af deres tab på aktier købt i to perioder, hvor banken markedsførte sine aktier særligt aggressivt.

En bank markedsførte ved to aktiesalgskampagner i henholdsvis eftersommeren 2006 og foråret 2007 sine egne aktier på en særlig aggressiv måde uden samtidig at give en tilstrækkelig rådgivning til kunderne. Banken blev erklæret konkurs i 2008, og aktierne mistede deres værdi.

Forbrugerombudsmanden indledte efter konkursen en undersøgelse af bankens salg af egne aktier. Forbrugerombudsmanden vurderede, at bankens aktiesalg i kampagneperioderne var i strid med reglerne om god skik for finansielle virksomheder. Forbrugerombudsmanden fandt derfor, at banken, der nu var overtaget af Finansiel Stabilitet, var erstatningsansvarlig.

Det lykkedes parterne at indgå forlig i december 2013 om erstatning til de tidligere aktionærer. Forliget indebar, at de privatpersoner, der havde købt aktier i banken i forbindelse med de to aktiesalgskampagner, blev tilbudt en skønsmæssigt fastsat erstatning på 60 % af deres nettotab. Erstatningen på 60 % af tabet tog blandt andet højde for den generelle risiko, der er ved at købe bankaktier, og den merrisiko der reelt var ved at investere i den pågældende banks aktier i forhold til andre bankers aktier.

Forliget undtog bankens ledende medarbejdere, kunderådgivere og andre personer med en særlig viden om bankens forhold eller særlig viden om risikoen ved at købe aktier.

Såfremt en aktionær ikke ønskede at tage imod tilbuddet om erstatning sikrede forliget også, at forældelsesfristen blev suspenderet i yderligere 24 uger efter indgåelsen af forliget. Derved fik disse aktionærer mulighed for at gå videre med en klage til enten Finansiel Stabilitet eller Pengeinstitutankenævnet eller for at anlægge en sag ved domstolene. Denne mulighed gjaldt også for aktionærer, som enten ikke var omfattet af forliget eller som kun delvist var omfattet.