Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
12/01371

Lovgivning

  • 348

Bank imødekommer klager over tidligere banks salg af PLUS Invest obligationer

En række prøvesager ved Pengeinstitutankenævnet faldt i 2011 ud til investorernes fordel, hvorefter banken i 2012 besluttede generelt at imødekomme klager fra private investorer over den tidligere banks rådgivning om og salg at PLUS Invest obligationer. Forbrugerombudsmanden havde i 2010 indledt en ombudsmandsundersøgelse, som blev afsluttet i forlængelse af bankens tilkendegivelse om generelt at imødekomme klagerne

PLUS Invest obligationer dækker over en type investeringsprodukter (strukturerede obligationer), som er kendetegnet ved to grundelementer, dels en hovedstolssikring med det formål at sikre en minimumskurs på 100 ved udløb, dels et derivat med udgangspunkt i aktieindeks, valutaer og/eller råvarer.

Investering i PLUS Invest obligationer skete typisk til en overkurs, f.eks. kurs 102. Problemet var, at markedsføringsmaterialet – og muligvis også rådgivningen – kunne give den forståelse, at risikoen forbundet med inve-steringen var begrænset til forskellen mellem overkursen og kurs 100 ved udløb. Det var imidlertid ikke tilfældet. Der var en risiko for, at investe-ringen ved udløb faktisk ville ende på en lavere kurs end 100.

Forbrugerombudsmanden indledte i 2010 en ombudsmandsundersøgelse af sagskomplekset med hjemmel i § 348 i lov om finansiel virksomhed. Undersøgelsen tog udgangspunkt i konkrete klagesager, og i forbindelse hermed indgik Forbrugerombudsmanden en aftale med banken om at suspendere forældelsen for alle private investorers mulige krav i anledning af investering i PLUS Invest obligationer, som var solgt gennem den tidligere bank.

Forbrugerombudsmanden delte umiddelbart klagernes opfattelse af, at banken var forpligtet til at indfri PLUS Invest obligationerne ved udløb til mindst kurs 100.

Banken valgte i to omgange at føre prøvesager ved Pengeinstitutankenævnet. Efter anden omgang i 2011, der blev afgjort til fordel for investorerne, valgte banken i 2012 generelt at imødekomme klager fra private investorer over den tidligere banks rådgivning om og salg af PLUS Invest obligationer.

I forlængelse af bankens tilkendegivelse om at imødekomme klagerne, og dermed også bankens bekræftelse på generelt at efterleve Pengeinstitutankenævnets praksis i PLUS-sagerne, valgte Forbrugerombudsmanden at afslutte ombudsmandsundersøgelsen.