Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
14/11250

Lovgivning

  • 43
  • 348

Afslutning af sag om en pensionskasses overgang til et markedsrenteprodukt

Forbrugerombudsmanden besluttede ikke at gå videre med en sag om ændring af en pensionskasses medlemmers ordninger fra et gennemsnitsrenteprodukt til et markedsrenteprodukt.

Der var tale om en mindre medlemsejet pensionskasse under afvikling. Pensionskassens bestyrelse havde truffet beslutning om en ændring af pensionsregulativet til et nyt pensionsregulativ svarende til det, der gjaldt for en ordning hos et pensionsselskab, der stod til at overtage pensionsordningerne. Ændringen indebar, at medlemmernes pensioner skiftede fra at være et gennemsnitsrenteprodukt til et markedsrenteprodukt. Ændringen var betinget af, at der blev foretaget en overdragelse af den samlede portefølje til pensionsselskabet.

Porteføljeoverdragelsen blev godkendt på en generalforsamling i pensionskassen, hvor flertallet af de repræsenterede medlemmer stemte for at godkende overdragelse af porteføljen til pensionsselskabet. Overdragelsen blev efterfølgende godkendt af Finanstilsynet.

Forbrugerombudsmanden lagde ved sin vurdering af sagen bl.a. vægt på, at der var tale om en mindre pensionskasse under afvikling, og at ingen ifølge pensionskassen ville blive økonomisk ringere stillet ved overgangen til den nye markedsrenteordning end de ville have været stillet, hvis de var blevet tilbudt at blive tilbage i pensionskassen og havde bevaret gennemsnitsrenteordningen. Dette gjaldt ifølge pensionskassen også i forhold til de medlemmer, der allerede var pensionister.

Derudover lagde Forbrugerombudsmanden vægt på, at Finanstilsynet havde godkendt ændringen, herunder fordelingen af de kollektive reserver og egenkapitalen samt beregningen af ændringens økonomiske betydning for både pensionerede og endnu ikke pensionerede medlemmer.

Dertil kom, at medlemmer med ydelsesgaranti havde opnået i hvert fald nogen kompensation for bortfald heraf ved overgangen til pensionsselskabet.

På den baggrund – og set i lyset af, at Forbrugerombudsmanden ikke havde modtaget klager fra pensionskassens medlemmer over ændringen – valgte Forbrugerombudsmanden at afslutte sagen.