Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
15/01886

Lovgivning

  • 84
  • 47 51
  • 57 59

Spærring af Visa/Dankort

En bank måtte ikke spærre en kundes Visa/Dankort med den begrundelse, at kunden er blevet registeret i RKI, når kunden ikke har en aftale med banken om kredit.

En bank havde spærret en kundes Visa/Dankort efter kunden var blevet registeret i RKI. Banken orienterede kunden om spærringen og om, at der var bestilt et MasterCard debetkort til kunden. Kundens konto var en almindelig indlånskonto uden kredit. 

Det er Forbrugerombudsmandens vurdering, at et Visa/Dankort, der er tilknyttet en indlånskonto uden kredit, ikke er et betalingsinstrument med en kreditfacilitet. Det betyder, at betalingstjenestelovens § 58, stk. 1, 2. pkt., om adgang til at spærre betalingsinstrumentet ved ”væsentlig forhøjet risiko” ikke finder anvendelse. Da der efter det oplyste ikke forelå en objektiv begrundelse i forhold til betalingskortets sikkerhed eller mistanke om uberettiget brug, var banken ikke berettiget til at spærre kundens Visa/Dankort, jf. § 58, stk. 1, 1. pkt. 

Der var endvidere Forbrugerombudsmandens opfattelse, at bankens handlemåde var i strid med betalingstjenestelovens § 51, stk. 2. Ved at spærre kundens Visa/Dankort og i stedet bestille et Mastercard debetkort havde banken reelt opsagt rammeaftalen om Visa/Dankortet, hvilket krævede et varsel på mindst 2 måneder.  

Endelig var det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at banken havde overtrådt bestemmelsen om god skik i betalingstjenestelovens § 84, stk. 1, ved at bestille en ny type betalingskort uden aftale med kunden.