Sag

Opdateret


13/02485

  • 56

Om forståelsen af kontantreglen i § 56 i betalingstjenesteloven

Forbrugerombudsmanden udtalte, at et trafikselskabs salgs- og betalingsprocedurer må anses for at være omfattet af undtagelsen i betalingstjenestelovens § 56 om ”ubemandet selvbetjeningsmiljø”.

Til brug for Finanstilsynets behandling af en anmodning fra et trafikselskab om dispensation fra kontantreglen i betalingstjenesteloven har Forbrugerombudsmanden udtalt, at trafikselskabets omlægning af salgs- og betalingsprocedurer samt overgangen til andre og nye funktioner for chauførerne i trafikselskabets busser må anses for omfattet af undtagelsen i § 56, andet punktum, om ”ubemandet selvbetjeningsmiljø”.
Det var om omlægningerne i busserne oplyst, at chauførerne fremover primært skulle køre busserne, mens kontakten til passagererne skulle begrænses til et minimum. Chauførerne skulle fremover ikke sælge eller kontrollere rejsehjemlen.

Trafikselskabet havde i sin ansøgning peget på, at man på visse punkter kan sidestille bussen med et ubemandet selvbetjeningsmiljø. Det var således tanken, at chaufføren fremover ikke skulle sælge eller kontrollere rejsehjemmel, men primært køre bussen. Der var derfor også stillet spørgsmålstegn ved, om der var behov for en dispensation.

Forbrugerombudsmanden gav udtryk for, at der ved check ind i en bus foretages et køb af en transportydelse, og at betalingen herfor sker ved check ud ved en nedskrivning af rejsekortets saldo. Trafikselskabet må anses for betalingsmodtager.

Herved fandtes forholdet omfattet af § 56, første punktum.

Der er ikke tale om ”fjernsalg” i forbrugeraftalelovens forstand, da forbrugeraftaleloven ikke gælder for aftaler, der indgås ved hjælp af vareautomater eller lignende automater, jf. § 2, stk. 1, nr. 2. Hertil kommer, at der ved aftalens indgåelse ikke benyttes et fjernkommunikationsmiddel som omfattet af forbrugeraftaleloven.

En erhvervsdrivende kan løbende ændre sit forretningskoncept, herunder sine salgs- og betalingsprocedurer, så længe dette sker indenfor lovgivningens rammer. Udnyttelsen af den teknologiske udvikling kan gøre dette naturligt og hensigtsmæssigt. Der er peget herpå ved gennemførelsen af kontantreglen i den danske lovgivning.

Spørgsmålet om et selvbetjeningsmiljø er ”bemandet”, måtte efter Forbrugerombudsmanden opfattelse – og i mangel af klare tilkendegivelser i lovforarbejderne – også forstås i overensstemmelse med den teknologiske udvikling og en erhvervsdrivendes ønsker om en hensigtsmæssig indretning af sin virksomhed.

Fortolkningen af ”ubemandet selvbetjeningsmiljø” må efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ske i dette lys.

Forbrugerombudsmanden tilkendegav dog samtidig, at en omlægning af de hidtidige procedurer og funktioner i busserne, først burde iværksættes efter at ændringerne var varslet på en tydelig og klar måde over for de berørte passagergrupper i en passende periode.