Sag

Opdateret


10/00330

  • 55
  • 47 51
  • 52 54

Gebyr for kontoudtog

Der kan tages gebyr for at udsende kontoudtog på papir, hvis det af aftalen mellem forbrugeren og den erhvervsdrivende fremgår, at oplysningerne leveres gratis via elektroniske medier.

Forbrugerombudsmanden modtog flere henvendelser fra forbrugere der klagede over, at deres bank opkrævede gebyrer for at udsende kontoudtog på papir. Ligeledes modtog økonomi- og erhvervsministeren et folketingsspørgsmål omkring dette.

Forbrugerombudsmanden gik nærmere ind i en konkret sag, hvor en forbruger uden netbank og internet var blevet oplyst, at hun ikke kunne få tilsendt kontoudtoget på papir, uden at det kostede noget.

Efter betalingstjenestelovens bestemmelser har en forbruger krav på at få meddelelse om kontobevægelser hurtigst muligt efter de har fundet sted. Banken kan dog aftale med forbrugeren, at oplysningerne skal gives elektronisk en gang om måneden og på en måde, som gør det muligt for for-brugeren at lagre og gengive oplysningerne uændret.

Hvis det er aftalt, at banken giver oplysningerne gennem netbank eller anden elektronisk form, der opfylder lovens krav til varigt medie, er det ikke en betingelse for aftaleindgåelsen, at forbrugeren har adgang til internettet.

Efter en drøftelse med Finanstilsynet omkring betalingstjenestelovens bestemmelser, fandt Forbrugerombudsmanden dog ikke grundlag for kritik af den pågældende banks vilkår, idet betalingstjenestelovens bestemmelser fremgik af bankens kundevilkår. Banken havde ligeledes en mulighed for, at kunderne i særlige tilfælde kunne få tilsendt kontoudtog på papir.