Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
15/00726

Lovgivning

  • 57 59
  • 62

Forhåndsbesked vedr. udlevering af dankortoplysninger i forbindelse med afgivelse af telefonordre

Det er ikke i strid med betalingstjenestelovens § 59 at udlevere sine dankortoplysninger til en erhvervsdrivende ved køb over telefonen, ligesom betaleren ikke hæfter ubegrænset ved et efterfølgende misbrug af kortet.

Forbrugerombudsmanden modtog en anmodning om forhåndsbesked i relation til betalingstjenestelovens §§ 59 og 62 fra en virksomhed, der ønskede oplyst om deres kunder måtte afgive kortoplysninger til virksomheden over telefonen.

Betalingstjenestelovens § 59 fastsætter blandt andet, at betaleren skal anvende betalingsinstrumentet (fx et dankort) i overensstemmelse med betingelserne for udstedelse og brug af betalingsinstrumentet.

Forbrugerombudsmanden undersøgte i den forbindelse Nets’ regler for telefonordrer samt tre store bankers aftalevilkår for dankort, der alle lægger til grund, at dankortet kan benyttes til køb via telefonordre.

Forbrugerombudsmanden vurderede herefter, at køb ved telefonordre med udlevering af oplysninger om kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre er en anerkendt og accepteret bestillings- og betalingsform. Fremgangsmåden er derfor i overensstemmelse med betalingstjenestelovens § 59, under forudsætning af, at de konkrete aftalevilkår giver mulighed for køb via telefonordre.

I forlængelse heraf vurderede Forbrugerombudsmanden endvidere, at betaleren ikke i medfør af betalingstjenestelovens § 62, stk. 1, 4. pkt. vil hæfte ubegrænset ved et efterfølgende misbrug af dankortet, da betaleren ikke har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at opfylde sine forpligtelser efter § 59.