Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
10/00684

Lovgivning

  • 1
  • 61
  • 64 72

Erhvervsdrivendes praksis med at gemme dankortnumre og kontrol-cifre til betaling af løbende abonnementer

Forbrugerombudsmanden oplyste i forbindelse med et spørgsmål fra Erhvervsudvalget om erhvervsdrivendes praksis med at opbevare dankortnumre og kontrol-cifre til betaling af løbende abonnementer, at forretninger ikke må opbevare kontrolcifre, når en betalingstransaktion er gennemført. Forretninger, der ønsker at benytte kortnumre til abonnementsaftaler, skal have særlig godkendelse af Nets.

Forbrugerombudsmanden oplyste i februar 2010 som et bidrag til en ministerbesvarelse af et spørgsmål fra Erhvervsudvalget (spørgsmål 127), at betalinger for abonnementer med et betalingskort har været kendt i årevis, og er omfattet af reglerne i betalingstjenesteloven. Ordningens lovlighed forudsætter, at betaleren er orienteret om og har accepteret, at der indgås en abonnementsaftale, og at de fremtidige betalinger sker via betalerens betaling. Kortudbyderen hæfter for tab efter reglerne i betalingstjenesteloven, såfremt der er tale om en betalingstransaktion, som betaler ikke har givet tilladelse til. 

Erhvervsudvalget havde stillet økonomi- og erhvervsministeren følgende spørgsmål:

”Er det i overensstemmelse med gældende lovgivning at gemme kunders
dankortnumre og kontrolcifre, når der etableres et abonnement på en
internetydelse, således at udbyderen af internetydelsen med jævne mellemrum kan trække beløb fra det pågældende kort? Og i bekræftende fald, om det vil være at betragte som tilstrækkelig information herom, hvis det alene af de generelle betingelser for indgåelsen af abonnementsaftalen fremgår, at der vil blive trukket et beløb på kundens dankort med et bestemt interval?”

Forbrugerombudsmanden oplyste samtidig, at PBS (nu Nets) i aftalerne med de erhvervsdrivende har opstillet regler for forretningernes anvendelse af kortnumre og kontrolcifre. Det fremgår heraf, at forretninger på intet tidspunkt må opbevare kontrolcifre, når en betalingstransaktion er gennemført. De forretninger, som ønsker at benytte kortnumre til abonnementsaftaler, skal særskilt godkendes af PBS, således at de kan indsende efterfølgende betalingstransaktioner uden brug af kontrolcifre. Forretningerne skal samtidig have abonnementsvilkår, som bl.a. skal oplyse om kriterier for gennemførelse af transaktioner med betalers kortnummer, information om procedure for fornyelse og sletning af kortnummer, information om procedure for ophør/opsigelse af abonnement og betalers accept af kundevilkår. Abonnementsaftalen skal enten underskrives af betaler eller accepteres direkte på forretningens hjemmeside med efterfølgende skriftlig bekræftelse til betaler.

Forretninger, som tilbyder tegning og betaling af abonnementsydelser på internettet, skal efterleve markedsføringslovens regler, herunder handle i overensstemmelse med god markedsføringsskik. Det vil kunne være i strid med god markedsføringsskik og eventuelt vildledende, såfremt en sådan forretning ikke klart og tydeligt gør en kunde opmærksom på, at der er tale om indgåelse af en abonnementsaftale, og at fremtidige betalinger vil blive opkrævet via det oplyste betalingskort.

(Der er i juni 2014 offentliggjort retningslinjer om betalingsmodtageres håndtering af betalinger ved fjernsalg)