Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
12/11073

Lovgivning

  • 63

Bank betaler penge tilbage til kunde der fik misbrugt sit betalingskort

En kunde fik misbrugt sit betalingskort og gjorde indsigelser over for banken umiddelbart efter at have konstateret misbruget. Banken afviste i første omgang kravet, idet kunden ifølge banken burde have konstateret misbruget på et tidligere tidspunkt. Efter dialog med Forbrugerombudsmanden valgte banken imidlertid at imødekomme kunden.

En kunde var 43 gange blevet trukket på sin konto efter andres uberettigede brug af kundens betalingskort. Misbruget strakte sig over en periode på ca. tre måneder fra januar til april 2010, og beløbet udgjorde samlet ca. kr. 18.000. Kunden opdagede misbruget ved gennemgang af sin betalingsoversigt for juni 2010 og rejste indsigelser over for banken.

Banken afviste klagen, idet kunden ifølge banken burde have konstateret misbruget på et tidligere tidspunkt, herunder i forbindelse med tidligere udsendte betalingsoversigter. Kunden havde derfor udvist passivitet og fortabt retten til at gøre indsigelser ved ikke at reagere snarest muligt i henhold til betalingstjenestelovens § 63.

Kunden indbragte sagen for Pengeinstitutankenævnet, som gav kunden medhold med stemmerne 3-2. Pengeinstitutankenævnet lagde i afgørelsen vægt på, at kunden havde reageret snarest muligt efter kundens faktiske konstatering af misbruget. Banken ville imidlertid ikke følge afgørelsen.

Afgørelsen var én ud af tre afgørelser fra Pengeinstitutankenævnet i marts 2012, der udtrykte en praksisændring i sager om kunders indsigelsesret ved kortmisbrug. Tidligere havde Pengeinstitutankenævnet med stem-merne 2-3 i bankens favør lagt vægt på synspunktet om, at misbruget burde være konstateret af kunden på et tidligere tidspunkt.

Forbrugerombudsmanden gik ind i sagen under henvisning til Forbruger-ombudsmandens nylige udvidede håndhævelsesbeføjelser efter betalings-tjenestelovens § 97.

Forbrugerombudsmanden fremførte – i overensstemmelse med Pengein-stitutankenævnets praksisændring – synspunktet om, at indsigelser efter betalingstjenestelovens § 63 skal rejses snarest muligt efter kundens faktiske konstatering af misbruget.

Efter dialog med Forbrugerombudsmanden valgte banken herefter pr. kulance at imødekomme kunden.