Afgørelse

Sagsnummer
20/05183

Lovgivning

  • § 74
  • § 92
  • Betalingsloven - gældende

Sparekasse måtte ikke fratage ældre kunder muligheden for at overføre penge i netbank

En sparekasse deaktiverede uden varsel enkelte overførselsfunktioner for sine kunder over 70 år, således at de ikke længere selv kunne overføre penge via netbanken til personer, der ikke var kunder i sparekassen. For-brugerombudsmanden vurderede bl.a., at deaktiveringen og sparekassens vilkår herom var i strid med betalingsloven.

Sparekassen oplyste, at deaktiveringen skete af sikkerhedsmæssige årsager, da der var en forhøjet risiko for misbrug af netbank ved fx phising eller whishing hos sparekassens kunder over 70 år. Sparekassen genaktiverede funktionerne kort tid efter deaktiveringen.  

Sparekassens aftale for netbank indeholdt bl.a. vilkår om

  • sparekassens adgang til at spærre en kundes netbank, hvis kunden misligholder sin aftale/sit engagement med sparekassen eller ved mistanke om misbrug,
  • sparekassens adgang til at spærre for netbank uden yderligere varsel, og
  • sparekassens adgang til at ændre vilkårene i aftalen for netbank uden varsel, hvis ændringerne er begrundet i sikkerhedsmæssige årssager.

Spærring af overførselsfunktioner i netbank

Ifølge betalingslovens § 92, stk. 1, skal et vilkår om fx adgang til at spærre for netbank være objektivt begrundet i forhold til netbankens sikkerhed eller mistanke om uberettiget brug.

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse var sparekassens spærring af overførselsfunktionerne for samtlige kunder over 70 år ikke omfattet af betalingslovens § 92 og dermed ikke lovlig, selv om sparekassen havde et vilkår i aftalen for netbank om adgang til at spærre kundens netbank fx ved mistanke om misbrug.

Forbrugerombudsmanden lagde vægt på, at de eksempler på berettigede årsager til spærring, der er nævnt i lovforarbejderne, vedrører en konkret mistanke om eller kendskab til misbrug af en bestemt betalers betalingsinstrument fx på baggrund af en mistænkelig brug af betalingsinstrumentet, mens sparekassen anførte, at begrundelsen for at spærre for overførselsfunktionerne var en forhøjet risiko for misbrug af netbank hos sparekassens kunder over 70 år.

Vilkår om adgang til at spærre netbank

Da det ikke er muligt at aftale adgang til spærring med andre begrundelser end opregnet i betalingslovens § 92, stk. 1, vurderede Forbrugerombudsmanden også, at sparekassens vilkår om adgang til at spærre en kundes netbank, hvis kunden har misligholdt sin aftale med sparekassen, var i strid med præceptiv lovgivning og dermed ugyldigt.

Forbrugerombudsmanden fandt også sparekassens vilkår om adgang til at spærre for en kundes netbank uden yderligere varsel ugyldigt, da udbydere efter betalingslovens § 92, stk. 2, som udgangspunkt skal underrette kunden om spærringen af et betalingsinstrument og årsagerne hertil inden spærringen.

Vilkår om varsling af ændringer

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse kan udbydere af betalingstjenester kun undlade at varsle ændringer i en rammeaftale, hvis ændringerne er til gunst for brugerne, eller hvis ændringerne er omfattet af betalingslovens § 74, stk. 4.

Hvis ændringerne er til ugunst for brugerne, skal udbyderen af betalingstjenesten således varsle brugerne senest to måneder, før ændringerne træder i kraft, selv om ændringerne er begrundet i sikkerhedsmæssige hensyn, jf. betalingslovens § 74.

Forbrugerombudsmanden fandt derfor, at sparekassens vilkår om, at sparekassen altid kan undlade at varsle ændringer, der er begrundet i sikkerhedsmæssige hensyn, var ugyldigt.

Sparekassen tilrettede vilkårene i aftalen for netbank i overensstemmelse med Forbrugerombudsmandens vurdering.