Afgørelse

Sagsnummer
18/04667

Lovgivning

  • Betalingsloven - gældende
  • § 95
  • Forbrugeraftaleloven 2013 - gældende
  • 8
  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 3, stk. 1
  • 4

Bybilsvirksomhed reserverede beløb uden forbrugernes samtykke og i øvrigt uden saglig grund

En virksomhed reserverede beløb på kundernes konti ved leje af en bybil i strid med blandt andet betalingslovens § 95, da kunderne efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ikke havde givet samtykke til reservation af beløbet ved at have godkendt virksomhedens lejevilkår. Forbrugerombudsmanden fandt i øvrigt, at virksomheden ikke havde en saglig grund til at reservere beløb allerede på det tidspunkt, hvor kunden reserverede den valgte bybil.

Forbrugerombudsmanden modtog en klage over en dele-/bybilsvirksomhed. Klageren oplyste, at virksomheden reserverede et beløb på 250 kr. hver gang han lejede en bybil.

Virksomheden oplyste til Forbrugerombudsmanden, at reservationsbeløbet var sat ned til 100 kr., og at kunderne gav deres samtykke til reservation af beløb ved at godkende lejevilkårene i forbindelse med tilmelding som kunde.

Efter at have tilmeldt sig som kunde kunne kunderne reservere det køretøj, som de ønskede at leje via virksomhedens app. En sådan reservation var gratis og gyldig i 20 minutter. Beløbet på 100 kr. blev reserveret, når kunden reserverede den valgte bybil.

Ved en beløbsreservation mister forbrugeren rådigheden over de reserverede midler i den tid, som reservationen er opretholdt. Betalingsmodtageren initierer således en formueretlig disposition over forbrugerens penge, hvilket må forudsætte, at der er indgået en aftale om dispositionen mellem forbrugeren og betalingsmodtageren. Ved fjernsalg og aftaler indgået uden for den erhvervsdrivendes forretningssted følger dette af forbrugeraftalelovens § 8.

Når en kortbaseret betalingstransaktion bliver iværksat af eller via en betalingsmodtager, og når det endelige beløb ikke er kendt på det tidspunkt, hvor betaleren giver samtykke til at gennemføre betalingstransaktionen, kan betalerens udbyder kun reservere midlerne på betalerens betalingskonto, hvis betaleren har givet samtykke til det præcise beløb, der skal reserveres, jf. § 95, stk. 1, i betalingsloven.

Betalingsloven regulerer ikke, hvornår betalingsmodtageren berettiget kan kræve at få et beløb reserveret på betalerens konto. Dette spørgsmål vurderer Forbrugerombudsmanden efter reglerne om god markedsføringsskik.

Efter Forbrugerombudsmandes opfattelse skal betalingsmodtageren have en saglig og rimelig grund til at foretage en beløbsreservation, og aftalen om beløbsreservationen må heller ikke i øvrigt være urimelig.

Forbrugerombudsmanden fandt, at virksomheden ikke havde en saglig grund til at reservere beløbet allerede på det tidspunkt, hvor kunderne reserverede den valgte bybil, da det var gratis at reservere en bybil i 20 minutter. Dette vilkår var derfor urimeligt og i strid med markedsføringslovens regler om god skik.

Forbrugerombudsmanden fandt også, at betalingslovens § 95 og forbrugeraftalelovens § 8 var overtrådt, da virksomheden reserverede beløb på kundernes konti uden samtykke. Det var Forbrugerombudsmandens vurdering, at kunderne ikke havde givet samtykke til det præcise beløb, der blev reserveret ved at have godkendt virksomhedens lejevilkår i forbindelse med tilmeldingen som kunde.

På baggrund af virksomhedens oplysning om at tilrette sin handelspraksis i overensstemmelse med Forbrugerombudsmandens vurderinger, afsluttede Forbrugerombudsmanden sagen.