Skip navigation

Selskab følger ankenævnsafgørelse efter dialog med Forbrugerombudsmanden

14. juli 2014

Sag

To klagere havde fået medhold i Pengeinstitutankenævnet med stemmerne 3-2 efter klage over rådgivning om og salg af investeringsproduktet BankInvest Højrentelande. Da selskabet, der havde overtaget sagerne, efter det rådgivende pengeinstituts konkurs, ikke ønskede at følge afgørelserne, gik Forbrugerombudsmanden i dialog med selskabet.

En bank blev erklæret konkurs i 2008. I årene op til bankens sammenbrud solgte banken investeringsproduktet BankInvest Højrentelande, hvor kunderne foretog investering i stats- eller virksomhedsobligationer udstedt i euro eller dollars fra højrentelande.

Den ene klagers investering blev finansieret ved optagelse af et valutalån i banken, mens den anden klager efter rådgivning fra banken anvendte provenuet fra salget af klagerens bolig, som indestod på en konto med henblik på køb af en ny bolig.

Pengeinstitutankenævnet afgjorde begge sagerne med stemmerne 3-2, idet flertallet gav klagerne medhold, mens mindretallet afviste sagerne som bevisuegnede.

Selskabet ønskede efterfølgende ikke at følge Ankenævnets afgørelser, hvorfor Forbrugerombudsmanden valgte at gå i dialog med selskabet.

Efter drøftelserne med Forbrugerombudsmanden valgte selskabet at efterleve den ene af Ankenævnets afgørelser, da fakta i sagen var sammenligneligt med sager om investeringskonceptet Aktiv BoligInvest, hvor selskabet tidligere havde valgt at imødekomme klagerne, efter Ankenævnet havde truffet afgørelse i en række sager om investeringskonceptet.

Da den anden klager havde været delvist bistået af sin revisor i forbindelse med investeringen, fandt Forbrugerombudsmanden ikke grundlag for at tage sagen op til behandling

Sagsnummer: 12/03925

Lovgrundlag:Lov om finansiel virksomhed § 348

Sidst opdateret: 15. august 2014

KUNNE DU BRUGE SIDEN?