Skip navigation

Forhåndsbesked vedr. udlevering af dankortoplysninger i forbindelse med afgivelse af telefonordre

17. december 2015

Sag

Det er ikke i strid med betalingstjenestelovens § 59 at udlevere sine dan-kortoplysninger til en erhvervsdrivende ved køb over telefonen, ligesom betaleren ikke hæfter ubegrænset ved et efterfølgende misbrug af kortet.

Forbrugerombudsmanden modtog en anmodning om forhåndsbesked i relation til betalingstjenestelovens §§ 59 og 62 fra en virksomhed, der ønskede oplyst om deres kunder måtte afgive kortoplysninger til virk-somheden over telefonen.

Betalingstjenestelovens § 59 fastsætter blandt andet, at betaleren skal anvende betalingsinstrumentet (fx et dankort) i overensstemmelse med betingelserne for udstedelse og brug af betalingsinstrumentet.

Forbrugerombudsmanden undersøgte i den forbindelse Nets’ regler for telefonordrer samt tre store bankers aftalevilkår for dankort, der alle læg-ger til grund, at dankortet kan benyttes til køb via telefonordre.

Forbrugerombudsmanden vurderede herefter, at køb ved telefonordre med udlevering af oplysninger om kortnummer, udløbsdato og kontrolcif-re er en anerkendt og accepteret bestillings- og betalingsform. Frem-gangsmåden er derfor i overensstemmelse med betalingstjenestelovens § 59, under forudsætning af, at de konkrete aftalevilkår giver mulighed for køb via telefonordre.

I forlængelse heraf vurderede Forbrugerombudsmanden endvidere, at betaleren ikke i medfør af betalingstjenestelovens § 62, stk. 1, 4. pkt. vil hæfte ubegrænset ved et efterfølgende misbrug af dankortet, da betaleren ikke har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at opfylde sine forpligtelser efter § 59.

 

Sagsnummer: 15/00726

Lovgrundlag:Lov om betalingstjenester - ophævet §§ 57-59, Lov om betalingstjenester - ophævet § 62

Sidst opdateret: 17. december 2015

KUNNE DU BRUGE SIDEN?