Skip navigation

Samme PIN-kode til flere betalingskort

01. december 2005

Sag

Forbrugerombudsmanden har på forespørgsel tilkendegivet, at reglerne i betalingsmiddelloven ikke er til hinder for, at en kortudsteder giver sine kortholdere mulighed for at vælge samme PIN-kode til samtlige sine kort.
Forbrugerombudsmanden har på forespørgsel tilkendegivet, at reglerne i betalingsmiddelloven ikke er til hinder for, at en kortudsteder giver sine kortholdere mulighed for at vælge samme PIN-kode til samtlige sine kort.

Det er imidlertid en forudsætning, at kortholderen ikke får en dårligere retsstilling end den, som han/hun har efter betalingsmiddelloven – hverken teknisk eller økonomisk. Det vil i praksis sige, at brugeren ikke bliver dårligere stillet i tilfælde af misbrug end efter reglerne i lovens § 11.

Efter § 11 kan der være knyttet en ”personlig, hemmelig kode” til et betalingsmiddel. Dette indebærer bl.a., at kortholderen hæfter med op til 1.200 kr., hvis koden har været anvendt. Ligeledes vil kortholderen under visse omstændigheder kunne komme til at hæfte med op til 8.000 kr., jf. stk. 3, eller ubegrænset, jf. stk. 6, hvis brugeren har handlet groft uforsvarligt. Ansvarsbedømmelsen er en konkret vurdering, som Forbrugerombudsmanden ikke udøver, da den slags sager ved uenighed mellem kortudsteder og kortholder typisk afgøres ved et klagenævn eller ved domstolene.

§ 11 synes ikke at udelukke, at samme kode kan bruges til flere kort, hvis blot koden stadig må betegnes som ”personlig og hemmelig”. Det kan imidlertid være vanskeligt at vurdere, hvilke situationer der kan opstå ved ”én kode og flere kort”, og hvorledes dette vil blive bedømt konkret i forhold til de ansvarsnormer, som skal vurderes efter § 11.

En situation kunne fx være, hvor en kortindehaver på et tidspunkt har overdraget sit Dankort og kode til sin samlever/ægtefælle, for at denne kan foretage et bestemt køb, og samleveren/ægtefællen på et senere tidspunkt uberettiget skaffer sig adgang til de øvrige kort og misbruger disse.

Det kan ikke udelukkes, at der vil være situationer, hvor det vil stille kortindehaveren dårligere end i dag.

Herudover kan det være relevant at se på, hvorledes kortholderen er stillet omkostningsmæssigt, hvis kortene udskiftes på grund af, at koden er blevet kompromitteret. Opkræves et gebyr for hvert kort vil ordningen indebære, at omkostningen ved en udskiftning af alle kort kan blive ganske betydelig. Dette kan i sig selv være begrænsende for en kortholders villighed til at melde sine kort spærret, hvilket vil være uheldigt.

Kortudstederen oplyste, at den systemmæssige håndtering af PIN-koder ville foregå præcis som hidtidig. PIN-koden ville ikke kunne ses i klar tekst, og ingen ud over kortholder ville have mulighed for at tilegne sig kendskab til koden. Det vil fortsat være et bærende princip, at et kort kun har én PIN-kode tilknyttet.

Samtidig ændredes kortholderreglerne således, at kortholder maksimalt vil kunne komme til at betale henholdsvis 1.200 kr. og 8.000 kr. i alt, uanset hvor mange kort med samme PIN-kode, der misbruges ved den samme hændelse.

Dette tog Forbrugerombudsmanden til efterretning, idet han samtidig tilkendegav, at han ønskede at vurdere ordningen igen ved udgangen af 2006 i lyset af de erfaringer (misbrugstilfælde mv.), der var indhøstet indtil da. (2005-1100/5-462)

Sagsnummer: 2005-1100/5-462

Lovgrundlag:Betalingsmiddelloven - ophævet Betalingsmiddelloven

Sidst opdateret: 01. december 2005

KUNNE DU BRUGE SIDEN?