Skip navigation

Betalingskort med rabatordning

31. oktober 2005

Sag

Et betalingsgebyr ved betaling med kreditkort på Internettet kan overvæltes på kortbruger (skyldner) ved udenretlig inddrivelse i forbrugerforhold uafhængigt af de maksimumsbeløb, der er fastsat i medfør af rentelovens § 9a. Men kravene efter betalingsmiddellovens § 14, stk. 6, skal overholdes.

Forbrugerombudsmanden har set nærmere på en banks udstedelse af et MasterCard med kontantrabat. Banken tilbød indtil 31. december 2005 5% kontantrabat på køb foretaget med kortet. Efter denne dato nedsættes rabatten til 1%.

Forbrugerombudsmanden har vurderet, om det at tilbyde en særlig rabat til kortkunder (og ikke til kontantkunder) er i overensstemmelse med frivillighedsprincippet i betalingsmiddellovens generalklausul (§ 4).

Bankens rabatordning adskiller sig i princippet ikke væsentligt fra andre fordels- og rabatordninger, loyalitetsprogrammer mv. med kort. Da der med lovændringerne i 2000 er sket en ophævelse af det tidligere forbud mod særfordele for kortindehavere og en liberalisering i retning af større frihed til udstedere af betalingsmidler til at skabe nye produkter og ydelser, har Forbrugerombudsmanden ikke grebet ind over for bankens ordning efter betalingsmiddelloven.

Samtidig har Forbrugerombudsmanden vurderet markedsføringen og vilkårene for oprettelse og udstedelsen af bankens særlige MasterCard.

Kortet er i annoncer, reklamemateriale mv. lanceret som et alternativ til Dankortet med 5% rabat og med op til 45 dages rentefri kredit.

Kortet og dets vilkår er i meget høj grad baseret på/betinget af en samtidig oprettelse af en kreditkontrakt.

Ved at sammenkæde det selvstændige kortprodukts, MasterCards, indbyggede rentefri kreditperiode og tilbuddet om rabat med kreditgivning med indgåelsen af en kredit, er der tale om en markedsføring, som ”lokker til” til gældsstiftelse. Dette er uforeneligt med markedsføringslovens regler. Forbrugerombudsmanden har således også tidligere givet udtryk for, at en aggressiv og unuanceret markedsføring af kreditter eller låneordninger vil kunne anses for en overtrædelse af god markedsføringsskik.

Banken har tiltrådt Forbrugerombudsmandens henstilling om klart at adskille udstedelsen af kortet fra bevillingen af en eventuel selvstændig kredit. Det er samtidig understreget, at markedsføringen af ordningen, herunder understregningen af tidsbegrænsningen af rabatfordelen, i øvrigt må indrettes i overensstemmelse med markedsføringslovens regler. (2005-11732/6-9)

Forbrugerombudsmandens brev til selskabet

GE Money Bank
Park Allé 295
2605 Brøndby

31. oktober 2005

Sag 11732/8-9 SI/SI

More Card - nyt betalingskort med kontantrabat

Idet vi henviser til drøftelserne på mødet den 18. oktober 2005 og den efterfølgende korrespondance vedrørende MoreCard med Cash Back, skal vi herved vende tilbage til sagen.

Vi har forstået, at MoreCard udstedes som et MasterCard. Det markedsføres i øjeblikket med 5 % Cash Back, hvilket betyder, at man får 5 % tilbage af de beløb, som man køber med kortet. De 5 % gælder for køb foretaget frem til 31. december 2005, hvorefter det er 1 %. Cash Back-beløbene udbetales automatisk hvert kvartal ved overførsel til den konto, som MoreCard er tilknyttet.

I forbindelse med udstedelsen af kortet indgås samtidig en aftale om kredit, hvis maksimum kan være 30.000 kr. Der er op til 45 dages rentefri kredit. Der betales således ikke rente, hvis saldoen betales hver måned ved forfald. I modsat fald beregnes rente med p.t. 12,99 % p.a. Renten er variabel.

I forbindelse med udstedelsen beregnes normalt et årsgebyr på 99 kr., og der beregnes et administrationsgebyr på 15 kr. om måneden. Bruges kortet i hæveautomater tages et hævegebyr på 50 kr.

Det er desuden oplyst, at der i forhold til betalingsmodtagere opkræves et gebyr på 0,75 % af købsbeløbet i overensstemmelse med § 4 i bekendtgørelse nr. 660 af 29. juni 2005 om gebyrer ved brug af internationale betalingsmidler. Betalingsmodtagerne bidrager i øvrigt ikke til finansieringen af MoreCard.

Forbrugerombudsmanden har vurderet lovligheden af den etablerede Cash Bach-ordningen i lyset af generalklausulen i § 4 i lov om visse betalingsmidler. Bestemmelsen har følgende ordlyd:

Lovens formål er at sikre, at betalingsmidler, der er omfattet af denne lov, er sikre og velfungerende.
Stk. 2. Et betalingssystem skal indrettes og virke således, at der sikres brugerne gennemsigtighed, frivillighed, beskyttelse mod misbrug samt fortrolighed om brugerens anvendelse af betalingsmidlet. Der skal løbende træffes de juridiske, organisatoriske, driftsmæssige, tekniske og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, som er nødvendige for, at der er tale om et sikkert og velfungerende betalingssystem.
Stk. 3. Forbrugerombudsmanden skal ved forhandling søge forholdene ændret, hvis betalingssystemet ikke lever op til de krav, der er stillet i stk. 1 og 2, herunder
1) at fornødne kontrol-, sikkerheds- og korrektionsprocedurer ikke er etableret
2) at en udsteders, indløsers eller betalingsmodtagers forretningsbetingelser eller praksis over for brugeren eller en anden part ensidigt tilgodeser egne interesser eller i øvrigt er urimelige, eller
3) at der sker overtrædelse af denne lov eller bestemmelser, som er fastsat i medfør heraf.

I henhold til § 4, stk. 2 skal et betalingssystem indrettes og virke således, at der bl.a. sikres brugerne gennemsigtighed og frivillighed ved anvendelsen af betalingsmidlet.

Samtidig har vi vurderet markedsføringen og vilkårene for oprettelse og udstedelsen af et MoreCard. Vi henviser i denne forbindelse til vort brev af 26. oktober 2006.

I betalingskortloven, som blev ophævet 1. juli 2000, var i lovens § 19 a et forbud mod at give kortindehavere særlige rabatordninger eller lignende fordele. Denne regel var en konkret udmøntning af lovens frivillighedsprincip, som var et af lovens grundlæggende principper. Ved ophævelsen af betalingskortloven blev det i forarbejderne til betalingsmiddelloven anført, at den (tidligere) detailregulering begrænsede kortudstedernes muligheder for at skabe nye produkter og dermed skabe øget konkurrence.

Frivillighedsprincippet blev dog opretholdt i betalingsmiddelloven, da der fortsat kunne være et behov for at sikre, at frivillighed indgik i betragtningerne ved betalingssystemernes indretning. Forbrugerombudsmanden fik herigennem en mulighed for at gribe ind, ”hvis betalingssystemerne indrettes på en sådan måde, at brugernes valgmuligheder på en urimelig måde begrænses, eller på anden måde indeholder en ubalance til skade for væsentlige forbruger- og samfundsinteresser”. Samtidig siges det i lovforarbejderne, at det er klart, at en ophævelse af en række specialbestemmelser vil indebære en reel frihed for udstederne til at udvikle nye ydelser.

Ved Forbrugerombudsmandens vurdering af lovligheden af bankens særlige Cash Back-ordning har ligeledes indgået i overvejelserne, at der i mange år har eksisteret medlems- og klubordninger, hvor der under forskellige vilkår ved brug af et betalingskort kan opnås forskellige fordele, herunder særlige rabatter ved køb i udvalgte forretninger. Ligeledes tilbyder adskillige af de internationale kreditkort en række fordele, som er knyttet til kortene, herunder rejseforsikringsordninger, fritagelse for betaling af depositum ved leje af bil etc.

Herudover kendes særlige fordels- og rabatordninger, loyalitetsprogrammer m.v. – ordninger som kan tilbydes bredt til alle kunder/forbrugere eller være forbeholdt specielle kundegrupper.

Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at GE Money Banks Cash Back-ordning i princippet ikke adskiller sig væsentligt fra de her nævnte fordels- og rabatordninger, loyalitetsprogrammer m.v. med kort. Da der med lovændringerne i 2000 er sket en ophævelse af det tidligere forbud mod særfordele for kortindehavere og en liberalisering i retning af større frihed til udstedere af betalingsmidler til at skabe nye produkter og ydelser, finder Forbrugerombudsmanden ikke grundlag for at gribe ind over for bankens ordning efter betalingsmiddelloven.

Ved Forbrugerombudsmandens vurdering af markedsføringen og vilkårene for MoreCard efter betalingsmiddelloven og markedsføringsloven indgår særligt den omstændighed, at kortet i annoncer, reklamemateriale m.v. lanceres som et alternativ til Dankortet, med 5 % Cash Back og med op til 45 dages rentefri kredit.

Som vi har påpeget i vort brev af 26. oktober synes de fremsendte oplysninger og præsentationen af kortet og dets vilkår i meget høj grad at være baseret på en samtidig oprettelse af en kreditkontrakt, jf. således også kortbestemmelsernes pkt. 6.0, ligesom afviklingen af købene, som er sket med kortet, synes baseret på en kreditmæssig afvikling.

Ved at sammenkæde det selvstændige kortprodukts, MasterCards, indbyggede rentefri kreditperiode og tilbudet om Cash Back med kreditgivning mener vi, at der er tale om en markedsføring som kan betegnes som ubalanceret og som ”lokker til” til gældsstiftelse, som må betegnes som uforenelig med markedsføringslovens regler. Forbrugerombudsmanden har således også tidligere givet udtryk for, at en aggressiv og unuanceret markedsføring af kreditter eller låneordninger vil kunne anses for en overtrædelse af god markedsføringsskik.

Vi har noteret os selskabets erklæring af 27. oktober, hvor man tiltræder Forbrugerombudsmandens henstilling om klart at adskille udstedelsen af kortet fra bevillingen af en eventuel selvstændig kredit. Ligesom banken accepterer, at markedsføre og præsentere muligheden for at indfri den gæld, som etableres med kortet inden for kortets 45 dages rentefrihed, klart og tydeligt – også i forhold til de kunder, som måtte ønske en kredit.

Vi skal samtidig præcisere, at markedsføringen af ordningen, herunder
understregningen af tidsbegrænsningen af Cash Back fordelen, iøvrigt må indrettes i overensstemmelse med markedsføringslovens regler.

Vi skal endelig bede banken om ved justeringen af sit markedsføringsmateriale og kortbestemmelser, at orientere os herom.

Vi skal i øvrigt for en god ordens skyld henlede bankens opmærksomhed på, at såfremt der sker ændringer i ordningen og i de forhold, som er anmeldt til Forbrugerombudsmanden, skal vi orienteres herom, jf. § 6, stk. 3, i lov om visse betalingsmidler.

Forbrugerombudsmandens pressemeddelelse om selskabets kort vedlægges til orientering.

Dette brev vil blive lagt på www.forbrug.dk.

Med venlig hilsen
På Forbrugerombudsmandens vegne

Søren Iversen
Specialkonsulent

Sagsnummer: 2005-11732/8-9

Lovgrundlag:Betalingsmiddelloven - ophævet Betalingsmiddelloven, Renteloven Renteloven, Markedsføringsloven 2012 - ophævet § 1

Sidst opdateret: 31. oktober 2005

KUNNE DU BRUGE SIDEN?