Skip navigation

Kreditsaldo skal udbetales

02. november 2006

Sag

Forbrugere som har et internationalt kreditkort må kunne få deres penge tilbage, hvis de annullerer et køb. Det har Forbrugerombudsmanden understreget over for Eurocard, som i mange år har haft den praksis at lade pengene stå på kortet og modregne i fremtidige beløb.

Forbrugerombudsmanden tog sagen op efter at have fået en klage fra en forbruger, der oplevede at Eurocard tilbageholdt et beløb for en rejse til Italien, som forbrugeren annullerede. Beløbet blev tilbageholdt for at Eurocard kunne modregne ved fremtidige køb på kortet.

Efter principperne i købeloven om ophævelse af et køb, må en forbruger anse det for påregneligt, at et beløb, som er betalt med et betalingskort, tilbagebetales, hvis forbrugeren senere annullerer købet, skriver Forbrugerombudsmanden i et brev til Eurocard. Hvis en kortudsteder vil fravige det princip over for forbrugere og fx modregne i fremtidige køb foretaget med kortet, kan kortudstederens vilkår være i strid med § 4 i betalingsmiddelloven om urimelige vilkår.

Efter forhandling med Forbrugerombudsmanden har Eurocard lovet at:

  • Fortælle i sine kortholderregler og på sin hjemmeside, at en kreditsaldo kan udbetales, og
  • Oplyse på kontoudtogene til kortholderne, at en eventuel kreditsaldo vil kunne udbetales 

Forbrugerombudsmandens brev af 26. september 2006

Eurocard A/S
Park Alle 292
2605 Brøndby

26. september 2006

Sag 1110/5-359  SI/SI

Vi skal herved vende tilbage til sagen vedrørende tilbageførsel af penge  - indsættelse på Eurocard kortkonto.

Selskabet har i brev af 23. august 2006 anført, at det fremgår af kortbestemmelserne, at der oprettes en kortkonto til alle kort, og at alle posteringer i forbindelse med brug af kortet i opsamlingsperioden opsamles på denne konto. Typisk er der tale om debettransaktioner, men der kan også – som i den konkrete sag – være tale om kredittransaktioner.

Ved kredittransaktioner bliver forretningsstedet godskrevet det gebyr, som er opkrævet i forbindelse med betalingstransaktionen, således at betalingstransaktionen ikke koster forretningsstedet penge.

For at sikre dette, og for at forhindre andre former for misbrug, skal en kreditering, hvor selve transaktionen er sket via et betalingskort, altid ske via en kreditering af kortet. Dersom kreditbeløbet blev udbetalt kontant, mens selve debettransaktionen foregik via kortet, ville kunden efter selskabet opfattelse utilsigtet kunne opnå en likviditetsfordel, samtidig med at forretningsstedet mistede muligheden for at få gebyret godskrevet.

Selskabet anfører videre, at har kortindehaver andre debettransaktioner fratrækkes krediteringen blot og kunden indbetaler nettobeløbet. Har kunden ingen debettransaktioner, indgår krediteringen blot på kortindehavers kortkonto. Den vil herefter blive fratrukket i fremtidige debiteringer. Kortindehaver kan dog på et hvilket som helst tidspunkt anmode om at få beløbet overført til sin bankkonto, hvorefter dette vil ske efter udløbet af opsamlingsperioden. Overførslen er gratis for kortindehaveren.

Det er endelig nævnt, at der ikke er tale om en ny praksis, idet denne fremgangsmåde har været anvendt i mange år.

Forbrugerombudsmanden skal indledningsvis bemærke, at vi vurderer selskabets praksis og vilkår ud fra generalklausulen i § 4 i lov om visse betalingsmidler, navnlig stk. 3, nr. 2. § 4 har følgende ordlyd:

”Lovens formål er at sikre, at betalingsmidler, der er omfattet af denne lov, er sikre og velfungerende.
Stk. 2. Et betalingssystem skal indrettes og virke således, at der sikres brugerne gennemsigtighed, frivillighed, beskyttelse mod misbrug samt fortrolighed om brugerens anvendelse af betalingsmidlet. Der skal løbende træffes de juridiske, organisatoriske, driftsmæssige, tekniske og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, som er nødvendige for, at der er tale om et sikkert og velfungerende betalingssystem.
Stk. 3. Forbrugerombudsmanden skal ved forhandling søge forholdene ændret, hvis betalingssystemet ikke lever op til de krav, der er stillet i stk. 1 og 2, herunder
1) at fornødne kontrol-, sikkerheds- og korrektionsprocedurer ikke er etableret
2) at en udsteders, indløsers eller betalingsmodtagers forretningsbetingelser eller praksis over for brugeren eller en anden part ensidigt tilgodeser egne interesser eller i øvrigt er urimelige, eller
3) at der sker overtrædelse af denne lov eller bestemmelser, som er fastsat i medfør heraf.”

Det kan ikke klart ud af Kortbestemmelserne læses, at selskabet i forbindelse med annullering af kortbetalinger, fx i forbindelse med en afbestilling af en rejse, lader beløbene indgå på kortindehavers konto og fratrækker disse ved fremtidige køb med kortet.

Det fremgår ikke af selskabets redegørelse, om kortindehaveren samtidig med krediteringen af kundens konto underrettes om, at beløbet kan udbetales eller overføres til kundens bankkonto, hvis dette måtte ønskes.

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse må en forbruger anse det for påregneligt, at et beløb som er betalt, tilbagebetales, hvis betalingstransaktionen senere annulleres, jf. princippet i købeloven om ophævelse af køb.

Såfremt en kortudsteder vil fravige dette princip, og fx modregne i fremtidige køb foretaget med kortet, må dette aftales og klart fremgå af vilkårene for brugen af kortet. Da mange indehavere af et internationalt kreditkort typisk kun vil bruge dette lejlighedsvis, og det ofte kan dreje sig om store beløb, fx køb af flybilletter, hotelregninger, billeje etc., må kortindehaverne efter Forbrugerombudsmandens opfattelse altid have mulighed for at få et sådant beløb tilbagebetalt i forbindelse med udløbet af en opsamlingsperiode. Dette må der oplyses om i vilkårene for brug af kortet og i forbindelse med krediteringen af kontoen.

Under henvisning hertil skal Forbrugerombudsmanden henstille, at Eurocard indretter sine vilkår og praksis i overensstemmelse hermed. Vi skal anmode om selskabets tilkendegivelse herom inden 3 uger.

Med venlig hilsen
På Forbrugerombudsmandens vegne

Søren Iversen
Specialkonsulent

Sagsnummer: 2006-1110/5-359

Lovgrundlag:Betalingsmiddelloven - ophævet Betalingsmiddelloven

Sidst opdateret: 02. november 2006

KUNNE DU BRUGE SIDEN?