Forbud mod vildledning

Udeladelse af væsentlige oplysninger om indsamling af data

Erhvervsdrivende må ikke vildlede ved at udelade eller skjule væsentlige oplysninger eller præsentere væsentlige oplysninger på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde. Det følger af markedsføringslovens § 6.

Hvis indsamling af forbrugerens persondata er en betingelse for at købe eller anvende en virksomheds produkter, skal dette fremgå af markedsføringen, da det er en væsentlig oplysning.

I henhold til forbrugeraftalelovens § 8 skal erhvervsdrivende ved fjern-salgsaftaler (fx køb på internettet) give forbrugeren en række oplysninger. Erhvervsdrivende skal bl.a. oplyse om varens eller tjenesteydelsens vigtigste egenskaber, den samlede pris for varen eller tjenesteydelsen og ved digitalt indhold – hvor det er relevant – det digitale indholds evne til at fungere sammen med hardware og software, i henhold til hvad den erhvervsdrivende ved eller med rimelighed burde have vidst.

Hvis indsamling af forbrugerens persondata er en betingelse for at købe eller anvende en virksomheds produkter, skal den erhvervsdrivende give forbrugeren oplysning herom, inden aftalen indgås. Oplysningerne skal gives på papir eller andet varigt medium og oplysningerne skal være letlæselige og udfærdiget på et klart og forståeligt sprog. I henhold til persondataforordningens artikel 6 er en behandling af persondata kun lovlig, hvis den erhvervsdrivende har indhentet samtykke eller hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til nogle bestemte formål angivet i persondataforordningens artikel 6.

Hvis indsamling af forbrugerens persondata er en betingelse for at købe eller anvende en virksomheds produkter, skal den erhvervsdrivende indhente samtykke fra forbrugeren inden dataindsamlingen kan ske. Et samtykke til dataindsamling skal være frivilligt og indebære en specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse fra forbrugeren, hvorved forbrugeren ved erklæring eller klar bekræftelse indvilliger i, at hans/hendes personoplysninger gøres til genstand for behandling.

Relaterede sager

Se alle