Betalinger

Reservation af beløb på konto

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse skal betalingsmodtageren have en saglig og rimelig grund til at foretage en reservation af beløb, og aftalen om reservationen må heller ikke i øvrigt være urimelig.

Ved en reservation af beløb mister forbrugeren rådigheden over de reserverede midler i den tid, som reservationen er opretholdt. Betalingsmodtageren initierer således en formueretlig disposition over forbrugerens penge, hvilket må forudsætte, at der er indgået en aftale om dispositionen mellem forbrugeren og betalingsmodtageren.

Ved fjernsalg og aftaler indgået uden for virksomhedens faste forretningssted følger det af forbrugeraftalelovens § 8, at virksomheden på en klar og forståelig måde skal give forbrugeren oplysning om, at det pågældende beløb vil blive blokeret på forbrugerens konto, og oplysning om, hvornår og på hvilke betingelser beløbet vil blive frigivet.

Når en kortbaseret betalingstransaktion bliver iværksat af eller via en betalingsmodtager, og når det endelige beløb ikke er kendt på det tidspunkt, hvor betaleren giver samtykke til at gennemføre betalingstransaktionen, kan betalerens udbyder kun reservere midlerne på betalerens betalingskonto, hvis betaleren har givet samtykke til det præcise beløb, der skal reserveres, jf. § 95, stk. 1, i betalingsloven.

Betalerens udbyder skal frigive det reserverede beløb på betalerens konto, snarest efter modtagelse af oplysninger om det endelige beløb og senest umiddelbart efter modtagelse af betalingsordren, jf. § 95, stk. 2.

"Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse skal betalingsmodtageren have en saglig og rimelig grund til at foretage en reservation af beløb, og aftalen om reservationen må heller ikke i øvrigt være urimelig".