Abonnementer

Forsikring og pension

Forbrugerombudsmanden fører sammen med Finanstilsynet tilsyn med forsikrings- og pensionsbranchen.

De fleste forbrugere har indgået aftaler om forsikring og pension. Der er tale om længerevarende aftaler, der optager en fast del af budgettet i mange år, og som afhængigt af dækningens omfang kan have enorm betydning for den enkelte forbrugers privatøkonomi.

Forsikrings- og pensionsselskabernes forretning er primært reguleret af lov om finansiel virksomhed og de bekendtgørelser, og vejledninger, der er udstedt i medfør af loven.
Obs: Til juli 2023 forventes det, at reglerne om forsikringsselskaber i lov om finansiel virksomhed vil blive overført til en ny lov kaldet lov om forsikringsvirksomhed.

Der er tale om et komplekst og omfangsrigt regelsæt, der både har dansk og international baggrund. Finanstilsynet, der er det primære tilsyn på området, fører en opdateret lovsamling, der kan ses på tilsynets hjemmeside

Ved siden af Finanstilsynet fører Forbrugerombudsmanden tilsyn med forsikrings- og pensionsselskaberne på baggrund af markedsføringsloven, navnlig forbuddet mod vildledende markedsføring (§§ 5-6)

Markedsføringslovens regler om god skik gælder ikke for finansielle virksomheder på de områder, hvor der er udstedt særlige regler om god skik for finansielle virksomheder. På disse områder har Forbrugerombudsmanden dog en særlig kompetence til at anlægge retssager, jf. lov om finansiel virksomhed § 348.

Tilsynet omfatter også andre forbrugerbeskyttende regler, fx aftalelovens § 38 b, stk. 2, der forpligter forsikrings- og pensionsselskaberne til at udarbejde aftaler på en klar og forståelig måde, og aftalelovens § 38 c, hvorefter urimelige aftalevilkår kan tilsidesættes.

En tilbagevendende problemstilling i en række af Forbrugerombudsmandens sager mod forsikrings- og pensionsselskaber er spørgsmålet om, hvornår selskaberne kan foretage ændringer i forbrugernes aftaler, fx i pris eller dækningsomfang, uden først at indhente forbrugerens aktive samtykke. En anden problemstilling vedrører selskabernes markedsføring af aftaler med udsagn om kvaliteter, der ikke kan genfindes i aftalevilkårene.

Til forbrugeren

Da Forbrugerombudsmanden modtager langt flere klager, end vi har ressourcer til at behandle, er vi nødsaget og forpligtet til at prioritere blandt de klager, vi modtager. Du kan derfor ikke være sikker på, at vi tager en sag op til behandling over for den virksomhed, du har klaget over.

Hvis du har et konkret økonomisk mellemværende med et forsikrings- eller pensionsselskab, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring. Det koster et gebyr på 200 kr., som du får tilbage, hvis du får medhold i din klage.

 

Ankenævnet for Forsikring

Få hjælp til at håndtere din forsikringsklage

Se mere om klageprocessen på ankenævnets hjemmeside