Gå til resume Gå til indhold

Misbrug af navn på myndighed ledte til indskærpelse

Sag

Forbrugerombudsmanden har givet et ejendomsselskab en alvorlig påtale efter selskabet i en konkret annonce anførte, at et investeringsprojekt i Dubai var godkendt af Finanstilsynet. Tilsynets logo var benyttet i annoncen. Annoncen var urigtig og vildledende - og derfor i strid med markedsføringslovens § 3.

Gå til indhold

Forbrugerombudsmanden lagde vægt på, at anvendelsen af udsagnet om godkendelse og brugen af Finanstilsynets logo må anses for særligt kritisabelt, når det er et investeringsprojekt, som vil kunne kræve, at en potentiel investor skal have en vis indsigt i fordele, ulemper og risici. Et udsagn om, at projektet er godkendt af en offentlig tilsynsmyndighed, vil kunne bibringe læseren en tillid til investeringsprojektet, samt en formodning om at projektet er undersøgt og uden risici.

På baggrund af en konkret henvendelse fra ejendomsselskabet til Finanstilsynet i forbindelse med udarbejdelsen af prospektet blev det oplyst, at potentielle investorer kunne anvende pensionsmidler ved investeringen.

Det var samtidig udtrykkeligt nævnt, at anvendelsen af pensionsmidler forudsatte, at der ikke knyttedes særlige brugsfordele ved investeringen i ejendomsprojektet. Dette fremgik heller ikke klart af annoncen.

Selskabet ophørte straks med at bruge den pågældende annonce og iværksatte forskellige tiltag for at informere om annoncens vildledende karakter, og da ingen aftaler var blevet indgået på baggrund af annoncen, har Forbrugerombudsmanden ikke fået grundlag for at foretage politianmeldelse.

---000---

Forbrugerombudsmandens brev af 7. januar 2008 til ejendomsselskabet

Ejendomsselskabet Pihl & Partnere ApS
Nytorv 19
1450 København K

Vi skal herved vende tilbage til selskabets annoncering om ejendomsinvestering i Dubai.

Selskabet har i sin redegørelse (modtaget her den 21. november 2007) bl.a. anført, at den omhandlede annonce har været indrykket i november 2007 i Kuponnyheder. Annoncen har kun været benyttet en gang, og vil ikke blive gentaget. I annoncen er angivet udsagnene ”Godkendt af Finanstilsynet – Brug din pensionsopsparing” og ”Ejendomsprojektet ”The Cube” er godkendt af Finanstilsynet, så du har ret til at bruge din pensionsopsparing til at investere med.”

Det er oplyst, at selskabet ved udarbejdelsen af prospektet har anmodet om Finanstilsynets godkendelse af, at investorer kan benytte pensionsmidler (pulje- og depotmidler) ved investering i det konkrete investeringsprojekt.

Finanstilsynet bekræftede ved brev af 21. juni 2007, at der kan anvendes pulje- og depotmidler ved investering i det konkrete ejendomsprojekt, og at puljebekendtgørelsens § 12, stk. 13, var overholdt.

Selskabet har endvidere oplyst, at brevet fra Finanstilsynet indgår i prospektet, der fremsendes til alle, der reflekterer på markedsføringen af det konkrete ejendomsprojekt. Det er i prospektet ikke angivet, at Finanstilsynet har godkendt projektet som sådan. I prospektet er det angivet, at investorer, der investerer med pensionsmidler i selskabet, ikke kan udnytte brugsretten til ejendommen.

Selskabet beklager, at de citerede udsagn i annoncen kan misforstås således, at der skulle være tale om, at Finanstilsynet skulle have godkendt projektet som sådant, ligesom det beklages, hvis annoncen måtte kunne opfattes, som om Finanstilsynet måtte have anprist projektet. Hensigten med de citerede passager har fra selskabets side alene været at give potentielle investorer en – korrekt – meddelelse om, at Finanstilsynet har bekræftet, at der kan benyttes pensionsmidler til investeringen.

Benyttelsen af Finanstilsynets logo i annoncen er en fejl, der også beklages.

Da selskabet den 9. november 2007 blev opmærksom på den potentielle tvivl, som annoncen kunne foranledige, blev der allerede den 10.-11. november iværksat en række tiltag til sikring af, at der ikke fremadrettet kunne opstå tvivl om indholdet af det konkrete projekt og Finanstilsynets forbindelse hertil.

Således er den pågældende annonce ikke benyttet mere, ligesom der ikke i det fremtidige markedsføringsmateriale vil blive benyttet udsagn, der kan rejse tvivl om, hvorvidt projektet eller prospektet som sådan skulle være godkendt af Finanstilsynet.

Selskabet udsendte tillige den 12. november 2007 en pressemeddelelse, som beklagede og præciserede oplysningerne i annoncen. Pressemeddelelsen blev samtidig lagt på selskabets hjemmeside.

Herudover vil korrekte oplysninger blive indføjet i alle tegningsaftaler.

Selskabet har understreget, at der ikke er investorer, der har indgået tegningsaftaler baseret på oplysningerne i den konkrete annonce.

Endelig har selskabet oplyst, at de selskaber (Danske Bank, Forstædernes Bank og revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers) som i øvrigt var omtalt i annoncen som samarbejdspartnere, enten har meddelt, at de var indstillet på eller faktisk har deltaget i finansieringen af investorernes investering, eller har bistået med revision af Ejendomsselskabet Pihl & Partnere ApS.

Man forventer dog ikke at ville angive virksomhedens samarbejdspartnere i fremtidig annoncering til offentligheden.

Finanstilsynet har fået forelagt selskabets redegørelse og har på denne baggrund bl.a. bemærket, at Pihl & Partnere i en tidligere lignende annonce i magasinet ”Bolig #55 Eksklusiv” har beskrevet investeringsprojektet i Dubai som godkendt af Finanstilsynet. Finanstilsynet har i brev af 13. august 2007 henledt Forbrugerombudsmandens opmærksomhed herpå. Finanstilsynet kontaktede ikke ved den lejlighed Pihl & Partnere ApS.

Finanstilsynet har i øvrigt understreget, at det pågældende investeringsprojekt hverken kan eller skal godkendes af Finanstilsynet. Det er således urigtigt og misvisende, når det af begge annoncer fremgår, at projektet er godkendt af Finanstilsynet.

Det er ligeledes påpeget, at det af annoncen ydermere fremgår, at der er investorfordele, og at man ”som investor kan (du) overnatte på luksushotellet op til 7 gange årligt”, ligesom de 10 første investorer får en gratis flyrejse til Dubai. Ved Finanstilsynet vurdering af 21. juni 2007 er det el-lers udtrykkeligt nævnt, at anvendelsen af pulje- og depotmidler forudsætter, at der ikke knyttes brugsrettigheder til anparterne, medmindre ud-nyttelsen først kan finde sted efter pensionsordningens ophævelses- eller frigivelsestidspunkt. Førstnævnte fremgår også som en, note i den annonce som var annonceret i magasinet ”Bolig #55 Eksklusiv”.

Annoncens oplysning om investorfordele er således også i strid med den vurdering, som Finanstilsynet har givet vedrørende anvendelsen af pulje- og depotmidler.

På denne baggrund skal Forbrugerombudsmanden anføre følgende:

Efter markedsføringslovens § 3 må en erhvervsdrivende ikke anvende urigtige, vildledende eller urimeligt mangelfulde angivelser i annoncer m.v.. Rigtigheden af angivelser om faktiske forhold skal tillige kunne dokumenteres.

§ 3 har følgende formulering:

§ 3. Der må ikke anvendes urigtige, vildledende eller urimeligt mangelfulde angivelser, som er egnet til at påvirke efterspørgsel eller udbud af varer, fast ejendom og andre formuegoder samt arbejds- og tjenesteydelser.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder også angivelser, der på grund af deres form, eller fordi de angår uvedkommende forhold, er utilbørlige over for andre erhvervsdrivende eller forbrugere.

Stk. 3. Der må ikke anvendes vildledende fremgangsmåder af lignende betydning for efterspørgsel og udbud som angivet i stk. 1 eller fremgangsmåder af tilsvarende
betydning, såfremt de på grund af deres særlige form, eller fordi de inddrager uvedkommende forhold, er utilbørlige over for andre erhvervsdrivende eller forbrugere.

Stk. 4. Rigtigheden af angivelser om faktiske forhold skal kunne dokumenteres.

En overtrædelse af § 3 er strafsanktioneret.

(Det bemærkes for en god ordens skyld, at § 3 er ændret ved lov nr. 1548 af 20. december 2006. Denne ændring er dog først trådt i kraft den 1. december 2007).

Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at den konkrete annonce må anses for at være i strid med markedsføringslovens § 3, stk.1, da den ved en umiddelbar læsning må forstås på den måde, at ejendomsprojektet er godkendt af Finanstilsynet. Ligeledes må angivelsen af Finanstilsynets logo uden udtrykkelig tilladelse betragtes som en vildledende angivelse og i strid med § 3, stk. 1.

Anvendelsen af udsagnet om godkendelse og brugen af Finanstilsynets logo er i betragtning af, at der er tale om et investeringsprojekt, som af en potentiel investor må formodes at kræve en vis indsigt i fordele, ulemper og risici, anses for særligt kritisabelt. Et udsagn om, at projektet er godkendt af en offentlig tilsynsmyndighed, vil kunne bibringe læseren en tillid til investeringsprojektet, samt en formodning om at projektet er undersøgt og uden risici.

Forbrugerombudsmanden skal tillige bemærke, at udsagnet i annoncen om investorfordele kan anses for mangelfuldt og misvisende, når det på en fremtrædende måde i samme annonce er angivet, at der kan investeres med pensionsmidler, jf. Finanstilsynet udtalelse af 21. juni 2007. Det burde således i tilknytning til omtalen af investorfordele have været anført, at dette ikke gjaldt investorer, som helt eller delvis anskaffede an-parter i selskabet ved hjælp af pensionsmidler.

Under hensyntagen til de til selskabets oplysninger, herunder de tiltag som selskabet straks iværksatte, da selskabets blev opmærksom på annoncens vildledende karakter, og selskabets oplysninger om, at den pågældende annonce ikke har givet anledning til indgåelse af tegningsaftaler, finder Forbrugerombudsmanden efter omstændighederne ikke grundlag for at foretage sig videre.

Selskabet må imidlertid påregne, at såfremt man fremover anvender en tilsvarende eller lignende markedsføring vil sagen uden yderligere varsel  føre til en politianmeldelse.

Kopi af dette brev er sendt til Finanstilsynet.

Dette brev (eller uddrag heraf) vil blive lagt på www.forbrugerombudsmanden.dk i løbet af en uge.

Med venlig hilsen
På Forbrugerombudsmandens vegne
Søren Iversen, chefkonsulent

Sagsnummer:
1120/5-872
 
Lovgrundlag:
Markedsføringsloven
 
Sidst opdateret:   18. januar 2008