Gå til resume Gå til indhold

Forhandlerpræmiering

Hvad gælder?

Forhandlerpræmiering er når en erhvervsdrivende giver tillægsydelser i form af præmier til efterfølgende led i omsætningen typisk detailhandlere eller deres ansatte i forbindelse med videresalg af den erhvervsdrivendes varer eller tjenesteydelser.

Gå til indhold

Indhold:

1. Hvad er lovligt?
2. Provisionsordninger til aflønning af egne ansatte
3. Formidling af salg
4. Rabat - pengeydelser
5. Forære noget væk
6. Præmier af beskeden værdi
7. Præmier til erhvervsmæssig brug
8. Præmier til privat brug
9. Præmier, der ikke er skjult for den efterfølgende kunde
10. Præmier, der fordeles ved lodtrækning
11. Præmiere videresalg
12. Præmiere indkøb

Hvad er lovligt?

Forhandlerpræmiering vil som oftest efter fast praksis være i strid med markedsføringslovens § 1, ligesom det heller ikke kan udelukkes, at det kan være tilrettelagt på en måde, der strider mod markedsføringslovens § 3, stk. 3 om vildledning.

Såfremt man orienterer kunderne om forhandlerpræmieringen kan den være lovlig.

Forhandlerpræmiering kan dog ikke alene på den baggrund gøres lovlig. Afgørende er, om præmieringen på grund af kundernes kendskab hertil ikke vil være egnet til at have en uheldig indflydelse på den kundemæssige betjening og vejledning.

Gaver der ikke er betingede af, at forhandleren samtidig skal købe eller sælge noget vil normalt være lovlige.

Læs mere i Forbrugerombudsmandens vejledning om forhandlerpræmiering.

Læs også: Forbrugerombudsmandens undersøgelse af forhandlerpræmiering på hårde hvidevareområdet.

Læs sager om

Provisionsordninger til aflønning af egne ansatte

Forhandleres anvendelse af forskellige provisionsordninger til aflønning af de egne ansatte falder udenfor reglerne om forhandlerpræmiering.

Dog kan det ikke udelukkes, at provisionsordninger i form af stykpræmiering, hvor ekspedienten får en præmie ved salg af bestemte varer, kan udformes og tilrettelægges således, at det i det konkrete tilfælde er i strid med god markedsføringsskik. Her lægges der vægt på, om ordningen generelt indeholder en betydelig risiko for forkert vejledning af forbrugerne, især hvis stykpræmierne er af betydelig størrelse.

Formidling af salg

Præmier samtidig med betaling for formidling Det er i strid med god markedsføringsskik, hvis et firma har en aftale med en forhandler om, at denne mod betaling formidler firmaets produkter, og firmaet samtidig giver præmie i forbindelse med salget.

Alene præmiering for formidling
Ofte foreligger der imidlertid ikke en aftale om, at forhandleren får betaling for at formidle salget, og præmieringen vil derfor ikke falde ind under den traditionelle opfattelse af forhandlerpræmiering. Præmien er her ikke en tillægsydelse til en hovedydelse. Selvom der ikke er tale om forhandlerpræmiering i gængs forstand, kan en sådan ordning stride mod god markedsføringsskik.

Hvis præmieringsordningen er skjult for forbrugeren, er der ligesom ved ulovlig forhandlerpræmiering risiko for, at præmieringen kan få en uheldig indflydelse på betjeningen af kunderne. En sådan præmieringsordning vil derfor normalt være i strid med markedsføringslovens § 1 om god markedsføringsskik. Som eksempel kan nævnes et forsikringsselskabs eller et finansieringsselskabs præmiering af detailhandlere, der i forbindelse med salg af egne produkter formidler selskabets forsikringer eller lån.

Alene betaling for formidling
Selve aftalen om, at forhandleren får betaling/provision for formidling af et salg, fx en bilforhandler der får provision for at sælge en bilforsikring eller for at formidle et lån, er ikke ulovlig forhandlerpræmiering. Der foreligger ikke en tillægsydelse men alene en hovedydelse. En sådan ordning kan dog kan efter omstændighederne være i strid med god markedsføringsskik, hvis køberen af produktet ikke er bekendt med, at der foreligger et sådant samarbejde.

Præmieringsordninger eller bonusordninger i forbindelse med samarbejdsaftaler mellem to erhvervsdrivende kan også være i strid med konkurrencelovens bestemmelser.

Rabat - pengeydelser

Tillægsydelser af samme art som hovedydelsen eller i form af et pengebeløb vil normalt blive betragtet som lovlig rabat. Det er således tilladt at give prisreduktion ved køb af større mængder f.eks. i form af købsbonus, årsbonus eller at give kontantrabat.

Det kan også være lovligt at lade forhandleren vælge mellem naturalieydelser af en anden art end hovedydelsen og en pengeydelse, såfremt de to ydelser har samme værdi. Naturalieydelsens værdi fastsættes ud fra handelsværdien.

Forære noget væk

Gaver, der ikke er betingede af, at forhandleren samtidig skal købe noget eller sælge noget, vil normalt være lovlige.

Fx vil det normalt være tilladt, at et firma giver julegaver eller andre gaver til potentielle kunder, når gaven ikke er betinget af samtidig køb eller videresalg.

Man må også gerne give en "tak for hjælpen" gave, når forhandleren fx har deltaget i en markedsanalyse eller udfylder et spørgeskema.

Præmier af beskeden værdi

Hvis præmiens værdi er så beskeden, at den ikke vil være egnet til at virke skadelig på kundebetjeningen, vil forhandlerpræmieringen være lovlig. Ved fastsættelse af værdien lægges vægt på præmiens handelsværdi og ikke indkøbsprisen. Der kan ikke fastsættes en beløbsmæssig grænse for, hvornår præmien er tilladt, idet præmiens størrelse beror på en konkret vurdering i den enkelte sag.

Præmier til erhvervsmæssig brug

Præmier, der rent faktisk benyttes i forhandlerens virksomhed, men hvor brugen ikke er et led i markedsføringen af det produkt, der skal videresælges, er ikke tilladt. Fx vil præmiering i form af en kaffemaskine, der bruges i forhandlerens kantine, være ulovlig.

Derimod kan det være lovligt at give en tillægsydelse, der skal bruges som led i markedsføringen i forbindelse med det videre salg af hovedydelsen. Der vil typisk være tale om reklamemateriale eller andet salgsfremmende materiale, herunder produkter, der skal bruges til udstilling.

Når det vurderes, om præmien er beregnet til privat brug, eller der er tale om salgsfremmende materiale, vil der blandt andet blive lagt vægt på, om det fremgår af det konkrete markedsføringstiltag, at tillægsydelsen skal bruges som et led i forhandlerens markedsføring.

Præmier til privat brug

De præmier, der gives i forbindelse med ulovlig forhandlerpræmiering, er naturalier, typisk beregnet til forhandlernes eller de ansattes private brug, fx spiritus, sportsudstyr eller lign. Præmien kan også være en tjenesteydelse, fx en rejse.

Præmier, der ikke er skjult for den efterfølgende kunde

Hvis man giver præmier og samtidig sørger for, at kampagnen med forhandlerpræmiering ikke er skjult, så kunderne (forbrugerne) er orienteret herom, kan det være lovligt.

Dette betyder ikke, at forbudet mod forhandlerpræmiering kan omgås ved blot en formel orientering af kunderne (forbrugerne). Det afgørende vil være, at præmieringen på grund af kundernes kendskab hertil ikke er egnet til at have en uheldig indflydelse på den kundemæssige betjening og vejledning.

Præmier, der fordeles ved lodtrækning

Uanset at præmien uddeles ved lodtrækning mellem forhandlerne eller de ansatte, er det i strid med god markedsføringsskik, hvis det er nødvendigt at indkøbe bestemte varer eller omsætte for et vist beløb for at deltage i en præmielodtrækning.

Præmiere videresalg

Det er i strid med god markedsføringsskik at give præmier, der bliver ydet efter en bestemt skala i forhold til, hvor meget der efterfølgende bliver solgt af de pågældende produkter.

Det er endvidere i strid med god markedsføringsskik at lave salgskampagner, der går ud på at præmiere forhandlere i forhold til omfanget af salget af de pågældende produkter.

Det produkt, der videresælges, vil typisk være en vare, men det kan også være en tjenesteydelse.

Præmiere indkøb

Det er i strid med god markedsføringsskik at give præmier i forbindelse med indkøb af bestemte varer, der skal videresælges i konkurrence med andre tilsvarende varer. Det er typisk en betingelse for at få præmien, at forhandleren indkøber et nærmere angivet antal af firmaets produkter.

Det er endvidere i strid med god markedsføringsskik at udlevere værdikuponer ved køb af varer for et bestemt beløb, som forhandleren senere kan indløse for varer, der er af en anden art end de solgte varer.

Lovgrundlag:
Markedsføringsloven § 1, § 3
 
Branche:
Alle
 
Sidst opdateret:   2. maj 2006