Gå til resume Gå til indhold

Gebyrer

Hvad gælder?

Ifølge Forbrugerombudsmanden skal et gebyr først og fremmest være aftalt mellem parterne for at være i overensstemmelse med god markedsføringsskik.

Gå til indhold

1. Vejledning om gebyrer
2. Gebyrer, der ikke er aftalt
3. Gebyr ved annullation
4. Gebyr ved førtidig indfrielse af lån
5. Undersøgelse af indsigelser
6. Konto- eller månedsgebyr som en kreditomkostning

1. Vejledning om gebyrer

Vejledning om § 15 i markedsføringsloven om gebyrer

Forbrugerombudsmanden har lavet en vejledning om gebyrer efter § 15 om ændring af gebyrer. I vejledningen kan man bl.a. læse mere om:

  • Hvordan et gebyr defineres
  • Hvordan samt hvornår man skal varsle en gebyrforhøjelse
  • Indførelse af nye gebyrer i kontraktsforholdet

Læs Forbrugerombudsmandens vejledning om gebyrer.

Øvrig vejledning om § 15, herunder svar på, hvad der gælder på gebyrområdet, når forbrugeren handler, kan findes på siden om sager og praksis med gebyrer efter § 15.

2. Gebyrer, der ikke er aftalt

At opkræve gebyr af en forbruger i en eksisterende aftale kræver, at man kan det efter aftalen, ellers er det ulovligt. Læs sag om forsikringsselskabs manglende hjemmel til opkrævning af gebyr. Læs også sag om betaling for bilforhandleres udfyldelse af finansieringsdokumenter.

Undtagelsesvis antages det dog, at visse typer af gebyrer, der typisk udspringer af misligholdelse af aftalen, f.eks. rykkergebyrer, kan opkræves uden udtrykkelig hjemmel, såfremt gebyrets størrelse ikke overstiger de rimelige omkostninger, som misligholdelsen har medført. Læs sag om gebyr ved indfrielse af gæld.

Opkrævning af gebyr i forbindelse med en rykningspåtegning ved en låneomlægning, når der hverken i pantebrevet eller andet sted i aftalen er en adgang hertil, er i strid med almindelige aftaleretlige principper, og dermed i strid med markedsføringsloven.

Forbrugerombudsmanden anlagde sag ved domstolene for at få dette princip stadfæstet.

Sø- og Handelsretten og senere Højesteret har stadfæstet princippet, idet de nåede frem til, at det ikke i en banks pantebreve var aftalt eller forbeholdt en ret til at opkræve gebyr for at afgive en respektpåtegning, som banken efter vilkårene i pantebrevet skulle afgive. Der var heller ikke skabt en bindende sædvane eller en bindende kutyme, som berettigede banken til at opkræve et gebyr.

Læs om Lån- og Spar Bank-sagen

3. Gebyr ved annullation

Et aftalevilkår, der giver sælger ret til at få 10 % af købesummen, hvis køber uberettiget ophæver handlen, er ikke lovligt.

Et sådant vilkår er af domstolene tilsidesat som urimeligt efter aftalelovens § 38 c, jf. § 36. Læs om retssag om bilkøbekontrakt.

Læs omtale af Vestre Landsrets afgørelse i samme sag.

Gebyr for refusion af skatter og afgifter

Forbrugerombudsmanden har udtalt, at et flyselskab godt kan opkræve et gebyr på 100 kr., hvor en passagerer kan få refunderet den del af rejsens pris, der udgør skatter og afgifter.

Læs Forbrugerombudsmandens udtalelse om refusion af gebyrer. Se også aftaleloven.

4. Gebyr ved førtidig indfrielse af lån og kreditter

Opkrævning af et gebyr ved førtidig indfrielse må betragtes som en ekstra omkostning, der reelt betales for den ubenyttede del af kreditten. Et sådant gebyr er – sammenholdt med bestemmelsen i kreditaftalelovens § 26 – i strid med kreditaftalelovens § 27.

Et gebyr ved førtidig indfrielse af et lån eller en kredit vil derfor også være i strid med markedsføringslovens § 1.

Læs sager

Hvis der ved førtidig indfrielse af et pantebrev også kræves den kapitaliserede værdi af administrations- og risikotillæg, forudsættes det i hvert fald, at det klart og tydeligt fremgår af indfrielsesbestemmelsen i såvel pantebrevet som vilkårene. Forbrugerombudsmanden vil ikke udelukke, at beregningsmetoden kan være i strid med god markedsføringsskik.

Læs sag om beregning af indfrielsesbeløbet på et pantebrev. Se desuden kreditaftaleloven.

5. Undersøgelse af indsigelser

Gebyrer for manglende betaling bør først opkræves, når det er undersøgt, om det er rigtigt, at den manglende betaling skyldes forhold, som den erhvervsdrivende bærer risikoen for.

6. Konto- eller månedsgebyr som en kreditomkostning

Forbrugerombudsmanden har tilkendegivet, at det er ønskeligt og bedst stemmende med kreditaftalelovens intentioner – og dermed god markedsføringsskik, at et månedsgebyr eller et kontogebyr medregnes i beregningen af årlige omkostninger i procent (ÅOP) ved tildelingen af en kredit eller et lån.

Spørgsmålet var rejst ved introduktionen af en ny løn- og transaktionskonto. Denne konto kostede 40 kr. om måneden. Til kontoen var knyttet en række (gratis) ydelser, fx brug af Dankort/hævekort, veksling af valuta, fremsendelse af checkhæfte, adgang til home-banking, ligesom der efter særlig aftale kunne gives en kassekredit til en fordelagtig rente.

Gebyret var ikke udelukkende knyttet til kreditten. Ønskede kunden ikke kassekreditten, skulle der fortsat betales et kontogebyr. Det måtte imidlertid anses for nærliggende, at muligheden for at få kassekreditten på favorable vilkår har indgået i beregningsgrundlaget for gebyrets størrelse, ligesom det var en forudsætning for at få kassekreditten, at kunden betalte det månedlige gebyr på 40 kr.

Læs også sag om lancering af kreditkort. Se også markedsføringslovens § 3 og kreditaftaleloven.

Lovgrundlag:
Markedsføringsloven § 1
 
Branche:
Alle
 
Sidst opdateret:   2. maj 2006